DOKUMENTAI
  Deklaracija
  Statutas
  Programa
  Kreipimasis į lietuvos žmones
  Kreipimasis į politines partijas
NARIAI
  Taryba
RINKIMAI
  Rinkimai į savivaldybes
NAUJIENOS IR PAREIŠKIMAI
  Pareiškimai
  Pranešimai spaudai
KONTAKTAI

 

TĖVYNĖS LIAUDIES PARTIJOS

S T A T U T A S

 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tėvynės liaudies partija (toliau - TLP) - politinė partija, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą.

2. TLP puoselėja atvirą pilietinę visuomenę, modernią nepriklausomą valstybę, laisva iniciatyva grindžiamą ūkį, tradicines Lietuvos kultūrines vertybes.

3. TLP vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, galiojančiais įstatymais, savo programa ir šiuo statutu.

4. TLP yra juridinis asmuo. TLP buveinė yra Vilniuje.

5. TLP veikia teritoriniu principu.

 

NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6. TLP nariu  gali  būti Lietuvos Respublikos pilietis, nepriklausantis kitai politinei partijai, pripažįstantis TLP programą, Statutą ir įsipareigojantis juos vykdyti.

7. Steigiamojo TLP suvažiavimo dalyviai, užpildę nustatytos formos pareiškimą, yra TLP nariai.

8. Asmuo, norintis tapti TLP nariu, užpildo nustatytos formos pareiškimą-anketą ir įrašomas į narių sąrašą, jam išduodamas nustatyto pavyzdžio nario pažymėjimas.

9. TLP nariai registruojami TLP skyriuose, o tose vietovėse, kur nėra skyriaus – TLP Taryboje.

10. Metinis nario mokestis mokamas skyriaus iždininkui iki ataskaitinio skyriaus susirinkimo, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Asmuo, nesumokėjęs nario mokesčio,  negali būti iškeltas kandidatu į Lietuvos Respublikos Seimą ir savivaldybių tarybas, netenka balsavimo teisės skyriaus bei grupės narių susirinkimuose ir negali būti išrinktas nariu į TLP suvažiavimą arba konferenciją.

Minimalaus mokesčio dydį nustato TLP taryba. 

11. TLP nario teisės:

1) rinkti ir būti išrinktam į visas TLP valdymo struktūras;

2) teikti siūlymus, reikšti nuomonę visais TLP veiklos klausimais;

3) siūlyti TLP kandidatus ir būti iškeltam TLP kandidatu į valstybės bei vietos valdžios ir valdymo institucijas;

4) dalyvauti visų TLP struktūrų atviruose posėdžiuose;

5) kreiptis į TLP valdymo institucijas dėl teisinės, moralinės ir kitokios pagalbos;

6) išstoti iš TLP arba sustabdyti savo narystę.

12. TLP nario pareigos:

1) laikytis TLP statuto bei programos;

2) dalyvauti  TLP veikloje, stengtis įgyvendinti jos programą;

3) vykdyti TLP valdymo struktūrų priimtus sprendimus ir nario įsipareigojimus;

4) būti tolerantiškam kitiems TLP nariams, gerbti jų nuomonę ir teises.

             13. Narystė TLP gali būti sustabdyta raštišku nario prašymu, įteiktu skyriaus tarybai.

             14. Narys išstoja iš TLP apie tai raštu pranešęs savo skyriui.

15. TLP Etikos komisijos siūlymu skyriaus taryba, taip pat TLP taryba  turi teisę TLP narį pašalinti iš partijos arba sustabdyti narystę už:

a) piktybišką TLP programos, statuto nevykdymą;

b) nusikaltimą.

Skyriaus tarybos sprendimą pašalinti TLP narį iš partijos arba sustabdyti narystę narys turi teisę per 15 dienų apskųsti TLP Etikos komisijai, kuri pateikia išvadą TLP tarybai. TLP taryba priima galutinį sprendimą.

16. Nustojęs būti TLP nariu asmuo nebeturi jokių teisių į skyriaus turtą ar lėšas.

 

TĖVYNĖS LIAUDIES PARTIJOS STRUKTŪRA

17. Tėvynės liaudies partijos struktūra:

1) grupė;

2) skyrius;

3) suvažiavimas, konferencija, taryba, mažoji taryba.

 

18. TLP vadovai ir kolegialūs valdymo organai renkami 2 metams.

Suvažiavimas, konferencija, taryba, mažoji taryba, skyrių, grupių susirinkimai bei kitos TLP struktūros gali priimti sprendimus, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių (dalyvių), balsų dauguma, jeigu statutas nenustato kitaip.

 

GRUPĖ

19. TLP grupė - mažiausia teritorinė organizacija, kurią  sudaro ne mažiau kaip 3 nariai.

Grupes steigia ir registruoja skyriai arba TLP taryba ten, kur nėra skyriaus.

20. Grupės darbą organizuoja jos seniūnas bei sekretorius. Šiuos partijos pareigūnus renka grupės susirinkimas. Skyriaus taryba gali anksčiau laiko atšaukti grupės seniūną ar sekretorių.

21. Skyriaus taryba turi teisę paleisti grupę, o pastaroji turi teisę skųstis Etikos komisijai. Tarybos, kuri atsižvelgia į Etikos komisijos išvadas, sprendimas yra galutinis.

22. Paleistos grupės turtas atitenka skyriui.

 

SKYRIUS

23. TLP skyrius steigiamas paprastai Lietuvos Respublikos administraciniuose teritoriniuose vienetuose, taip pat užsienio valstybėse - Lietuvos Respublikos piliečių ir šios partijos rėmėjų gyvenamose vietose.

 Skyriaus registravimo tvarką nustato TLP taryba.

24. Skyrius gali priimti savo įstatus, kurie neturi prieštarauti šiam statutui.

25. Aukščiausioji skyriaus institucija - skyriaus narių susirinkimas, kviečiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Kai skyriuje yra ne mažiau kaip 300 narių, gali būti rengiamas atstovų susirinkimas. Atstovavimo kvotą nustato skyriaus taryba.

26. Skyriaus susirinkimus kviečia skyriaus taryba ne rečiau kaip kartą per metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/4 visų skyriaus narių.

27. Skyriaus susirinkimas:

1) priima ir keičia skyriaus įstatus, kurie turi atitikti TLP statutą;

2) tvirtina skyriaus tarybos ataskaitą;

3) tvirtina praėjusių finansinių metų revizijos ataskaitą  ir naują finansinį planą;

4) tvirtina kandidatus į savivaldybių tarybą  ir vietos savivaldos rinkimų programą;

5) renka atstovus į TLP konferenciją ir suvažiavimą;

6) renka skyriaus pirmininką ir vicepirmininkus. Skyriaus vicepirmininkų skaičių nustato skyriaus susirinkimas. Kandidatus į skyriaus pirmininko ir vicepirmininkų pareigas gali siūlyti  skyriaus taryba ir nariai;

7) skyriaus pirmininko teikimu renka iždininką;

8) renka du revizorius;

9) sprendžia kitus iš anksto paskelbtos darbotvarkės klausimus.

Skyriaus susirinkimo darbotvarkę tvirtina skyriaus taryba skyriaus pirmininko teikimu.

28. Skyriaus susirinkimo darbotvarkė paskelbiama iš anksto skyriaus sekretoriaus arba pirmininko pranešime apie susirinkimą. Susirinkime svarstomi tik iš anksto paskelbtoje darbotvarkėje numatyti klausimai. Jei susirinkimą kviečia ne mažiau kaip 1/4 skyriaus narių, darbotvarkę nustato penkių asmenų iniciatyvinė grupė.

29. Apie skyriaus susirinkimą sekretorius ar pirmininkas privalo pranešti kiekvienam nariui ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki eilinio susirinkimo ir ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki neeilinio susirinkimo.

30. Skyriaus taryba arba bet kuri skyriaus grupė gali perduoti TLP Etikos komisijai spręsti skyriuje kilusį ginčą. TLP tarybos sprendimas,  priimtas atsižvelgus į TLP Etikos komisijos siūlymą, yra galutinis ir privalomas.

31. Skyriaus registracija gali būti panaikinta TLP tarybos nutarimu, priimtu atsižvelgus į TLP Etikos komisijos išvadas. Skyriaus sąskaitoje likusios lėšos pervedamos į TLP sąskaitą.

32. Skyriaus tarybą sudaro:

1) skyriaus pirmininkas;

2) vicepirmininkai;

3) savivaldybės TLP deputatų frakcijos pirmininkas;

4) skyriaus grupių seniūnai;

5) klubų ar kitų prie skyriaus veikiančių struktūrų vadovai.

Skyriaus tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti savivaldybės tarybos nariai (TLP nariai).

33. Tarybos susirinkimus kviečia skyriaus pirmininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Ne mažiau kaip trijų tarybos narių reikalavimu pirmininkas privalo kviesti neeilinį tarybos susirinkimą.

Apie susirinkimą ir jo darbotvarkę skyriaus sekretorius, o kai šio nėra - skyriaus pirmininkas turi pranešti ne mažiau kaip prieš 3 dienas iki susirinkimo.

34. Skyriaus taryba:

1) kontroliuoja visų skyriaus grupių bei komitetų veiklą, sprendžia kitus svarbius skyriaus reikalus;

2) sprendžia narystės klausimus;

3) skyriaus pirmininko teikimu skiria sekretorių;

4) tvirtina pajamų ir išlaidų sąmatas, kontroliuoja lėšų panaudojimą bei kitus iždo klausimus;

5) nustato pareigūnų ir specialistų mokamus etatus, skyriaus pirmininko siūlymu tvirtina etatinius (mokamus) darbuotojus;

6) siūlo kandidatus į Seimą;

            7) gavusi TLP Etikos komisijos teigiamą  išvadą, siūlo skyriaus susirinkimui tvirtinti kandidatus į savivaldybių tarybas.

35. Skyriaus taryba turi teisę sudaryti nuolatines ar laikinąsias darbo grupes iš skyriui priklausančių TLP narių.

36. Skyrius yra juridinis asmuo ir turi sąskaitą banke. Lėšos naudojamos skyriaus pirmininko ir iždininko sprendimu pagal skyriaus tarybos patvirtintą sąmatą.

37. Skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas, o kai šio nėra – vienas iš pavaduotojų pirmininko, o jam atsistatydinus ar mirus - skyriaus tarybos pavedimu. Skyriaus nutarimus pasirašo skyriaus pirmininkas ir sekretorius, o finansiniais klausimais - ir iždininkas.

38. Skyriaus sekretorius atsako skyriaus tarybai už struktūrų darbą, statuto ir įstatų laikymąsi. Skyriaus sekretorius paprastai yra etatinis (mokamas) darbuotojas. Skyriaus sekretoriaus atlyginimą ir kitų su jo pareigomis susijusių išlaidų dydį nustato skyriaus taryba, vadovaudamasi TLP tarybos patvirtintais pareigūnų darbo apmokėjimo normatyvais.

 

SUVAŽIAVIMAS

39. Suvažiavimas yra aukščiausioji TLP institucija. Jis šaukiamas kas dveji metai.

Suvažiavime dalyvauja:

1) TLP pirmininkas ir jo pavaduotojai;

2) Etikos komisijos nariai, revizijos komisijos nariai;

3) TLP tarybos nariai;

4) Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai – TLP nariai;

5) TLP vykdomasis sekretorius;

6) skyrių pirmininkai arba jų įgalioti vicepirmininkai;

7) nuolatinių darbo grupių vadovai;

8) TLP frakcijų vadovai;

9) kiekvieno skyriaus delegatai, kurių skaičius nustatomas pagal TLP tarybos nustatytas atstovavimo kvotas;

10) TLP įregistruotų struktūrų atstovai pagal nustatytas kvotas.

40. TLP pirmininko, tarybos, konferencijos arba ne mažiau kaip pusės įregistruotų skyrių tarybų sprendimu gali būti šaukiamas ir neeilinis TLP Suvažiavimas.

41. Tik Suvažiavimas:

1) priima TLP programą ir statutą; prireikus juos keičia;

2) renka TLP pirmininką;

3) renka TLP pirmininko pavaduotojus, kurių skaičių nustato suvažiavimas;

4) renka TLP tarybos narius, kurių skaičių nustato suvažiavimas;

5) renka 5 narių TLP Etikos komisiją ;

6) renka 3 narių revizijos komisiją;

7) tvirtina tarybos ataskaitą ir veiklos planą; prireikus, sprendžia kitus klausimus.

42. Taryba rengia suvažiavimą ir organizuoja jo darbą, nustato jo vietą ir laiką, tvirtina darbotvarkę.

43. Išankstinį pranešimą apie rengiamą suvažiavimą ir preliminarią darbotvarkę TLP vykdomasis sekretorius išsiunčia kiekvienam skyriui bei kitoms TLP struktūroms ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki suvažiavimo dienos. Per mėnesį skyriai gali atsiųsti siūlymus dėl darbotvarkės. Papildomą klausimą į darbotvarkę TLP taryba privalo įtraukti, jei tai siūlo ketvirtadalis įregistruotų skyrių tarybų, o klausimas iš numatytos darbotvarkės išbraukiamas, jei prieš jį pasisako daugiau kaip pusė įregistruotų skyrių tarybų. Jei neeilinis suvažiavimas šaukiamas ne mažiau kaip pusės įregistruotų skyrių tarybų sprendimu, TLP taryba privalo įtraukti į darbotvarkę visus ne mažiau kaip pusės visų įregistruotų skyrių siūlomus klausimus, o suvažiavimą sušaukti per 3 mėnesius. Suvažiavime siūlymai dėl darbotvarkės pakeitimo neteikiami.

44. Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki suvažiavimo TLP vykdomasis sekretorius išsiunčia kiekvienam suvažiavimo dalyviui suvažiavimo darbotvarkę, trumpą tarybos veiklos plano projektą bei numatomų dokumentų projektus.

Suvažiavimo patvirtintas reglamentas nustato TLP vadovų, tarybos, Etikos ir revizijos komisijos rinkimų tvarką.

45. TLP Etikos komisija, dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų narių, daugumos sprendimu turi teisę aiškinti TLP Statutą. Statuto aiškinimai įsigalioja patvirtinus juos artimiausiame TLP tarybos posėdyje.

46. Suvažiavimo rinktus, skirtus ar tvirtintus pareigūnus anksčiau laiko gali atšaukti neeilinis suvažiavimas daugiau kaip pusės visų narių sprendimu, jei šis Statutas nenumato kitaip.

 

TLP KONFERENCIJA

47. TLP konferencija yra aukščiausioji institucija tarp suvažiavimų.

48. Konferencijoje dalyvauja:

1) TLP pirmininkas ir jo pavaduotojai;

2) TLP tarybos nariai, Etikos ir Revizijos komisijų nariai;

3) Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai – TLP nariai;

4) TLP frakcijų pirmininkai;

5) Vykdomasis sekretorius;

6) skyrių pirmininkai arba jų įgalioti vicepirmininkai;

7) kiekvieno skyriaus delegatai, kurių skaičius nustatomas pagal TLP tarybos nustatytas atstovavimo kvotas;

8) TLP registruotų struktūrų atstovai pagal nustatytas kvotas.

49. Konferencija:

1)     renka TLP kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus;

2)     tvirtina TLP rinkimų programą ir savivaldybių tarybų rinkimų programos nuostatas;

3)     tvirtina TLP Tarybos pateiktus kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius;

4)     tvirtina TLP Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas;

5)     sprendžia kitus TLP veiklos klausimus.

Kandidatų iškėlimo reglamentą priima TLP taryba.

50. TLP konferenciją šaukia taryba ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, taip pat prieš rinkimus bei kai to reikalauja TLP pirmininkas, taryba arba 1/5 skyrių.

51. Išankstinę konferencijos darbotvarkę tvirtina TLP taryba.

52. Konferencijos darbotvarkę vykdomasis sekretorius turi išsiųsti nariams (dalyviams) ne

vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki konferencijos.

 

PIRMININKAS, PIRMININKO PAVADUOTOJAI

53. TLP pirmininkas yra partijos lyderis, vadovaujantis TLP politikai. Pirmininką slaptu balsavimu renka suvažiavimas dviems metams. Tas pats TLP narys negali būti išrinktu TLP pirmininku daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.

TLP Pirmininkas, dalyvaudamas tarybos ir mažosios tarybos posėdžiuose, jiems pirmininkauja. Šia teise jis gali pasinaudoti ir kitų TLP struktūrų darbe.

54. Pirmininko pavaduotojus slaptu balsavimu renka suvažiavimas. Suvažiavimas nustato pirmininko pavaduotojų skaičių.

55. Pirmininko ir jo pavaduotojų rinkimų tvarką nustato suvažiavimo reglamentas.

 

TARYBA

56. Taryba - TLP politinė ir vykdomoji institucija.

57. Tarybą sudaro – TLP pirmininkas, jo pavaduotojai, TLP Etikos komisijos pirmininkas, TLP frakcijos Seime vadovas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas – TLP narys, Ministras Pirmininkas – TLP narys, TLP savivaldos sąjungos pirmininkas, tarybos nariai, išrinkti suvažiavime (sudarant galimybę administracinių  teritorinių  vienetų atstovams dalyvauti rinkimuose), TLP frakcijų pirmininkai.

Vykdomasis sekretorius, kiekvieno skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas atstovas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai (TLP nariai) gali dalyvauti TLP tarybos posėdžiuose su patariamojo balso teise.

 Tarybos narių skaičių ir  rinkimų tvarką nustato suvažiavimo reglamentas .

Jei tarybos narys dėl svarbių priežasčių nebegali eiti savo pareigų, taryba 2/3 visų narių balsais gali kooptuoti naują tarybos narį, kuris pareigas eina iki kito suvažiavimo.

58. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

59. Taryba:

1)     organizuoja TLP politikos įgyvendinimą;

2)     koordinuoja skyrių, darbo grupių veiklą, rengia suvažiavimus ir konferencijas, analizuoja valstybės ekonominę ir socialinę būklę, priima neatidėliotinus sprendimus vidaus politikos klausimais;

3)     teikia TLP veiklos ataskaitą konferencijai ir suvažiavimui;

4)     gavusi Etikos komisijos išvadą sudaro kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą sąrašus;

5)     jeigu administraciniame teritoriniame vienete TLP skyriaus nėra, tvirtina kandidatus į savivaldybių tarybas;

6)     TLP pirmininko teikimu skiria vykdomąjį sekretorių;

7)     tvirtina mokamų darbuotojų etatus, atlyginimų normatyvus;

8)     steigia, įregistruoja ir naikina komitetus, nuolatines darbo grupes, klubus, kitus TLP struktūrinius padalinius, skiria jų vadovus;

9)     tarybos pirmininko teikimu tvirtina pajamų ir išlaidų suvestines sąmatas, tvirtina iždininką;

10) svarsto komitetų, nuolatinių darbo grupių ataskaitas;

11) svarsto skyrių priimtus dokumentus ir bet kurio tarybos nario kitus pasiūlytus klausimus;

12) rengia pranešimus konferencijai ir suvažiavimui;

13) nustato TLP kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus kėlimo tvarką bei kandidatų į Seimą ir savivaldybių  tarybų narius iškėlimo reglamentą;

14) gali pasirašyti asociacijos sutartį su visuomenine organizacija ar kita organizacija. Sutartimi nustatoma bendradarbiavimo forma bei būdai;

15) sprendžia kitus šiame Statute numatytus klausimus.

Tarybos sprendimai priimami posėdyje, dalyvaujant ne mažiau 3/5 narių. Jeigu balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Tarybos nutarimus pasirašo TLP pirmininkas, o jei šio nėra - vienas iš pavaduotojų pirmininko pavedimu, pirmininkui atsistatydinus ar mirus - Tarybos sprendimu.

60. TLP pirmininkas kartu su TLP vykdomuoju sekretoriumi organizuoja tarybos ir komitetų bei nuolatinių darbo grupių darbą, sudaro posėdžių darbotvarkes.

61. Laikotarpiu tarp TLP tarybos posėdžių svarbiausieji partijos reikalai svarstomi  Mažosios tarybos posėdžiuose. TLP mažoji taryba, pasiremdama TLP programa ir statutu, suvažiavimo, konferencijos ir tarybos sprendimais, formuoja pagrindinę TLP politinę kryptį, sprendžia svarbiausius politinius klausimus.

Mažąją tarybą sudaro TLP pirmininkas, TLP pirmininko pavaduotojai, TLP Etikos komisijos pirmininkas, TLP frakcijos Seime vadovas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas - TLP narys ir Ministras Pirmininkas – TLP narys.

62. TLP taryba turi sąskaitas banke. Parašo teisę turi vykdomasis sekretorius ir iždininkas. TLP lėšos naudojamos tik tarybos ar pirmininko sprendimu. Ūkines sutartis pasirašo vykdomasis sekretorius ir iždininkas.

 

VYKDOMASIS SEKRETORIUS

63. TLP vykdomasis sekretorius tvarko TLP organizacinius reikalus. Vykdomąjį sekretorių TLP pirmininko teikimu skiria TLP taryba. Vykdomasis sekretorius turi  patariamojo balso teisę TLP taryboje .

64. TLP vykdomasis sekretorius, vykdydamas TLP tarybos sprendimus:

1)     organizuoja rinkimų ir kitas politines kampanijas, metodinės pagalbos teikimą skyriams;

2)     atsako už ryšius su išeivija ir užsienio organizacijomis;

3)     organizuoja TLP sekretoriato darbą ir ūkinį aptarnavimą;

4)     koordinuoja tarybos bei nuolatinių darbo grupių darbą;

5)     tvarko narystės bei leidybos klausimus.

65. TLP vykdomasis sekretorius vadovauja TLP sekretoriatui ir, suderinęs su TLP pirmininku, skiria kitus mokamus (etatinius) darbuotojus, nustato jiems atlyginimus pagal patvirtintus normatyvus.

66. Vykdomojo sekretoriaus ir sekretoriato reglamentą nustato taryba.

 

ETIKOS KOMISIJA

67. Etikos komisiją sudaro 5 asmenys. Etikos komisijos narius slaptu balsavimu renka suvažiavimas.

68. Etikos komisija balsų dauguma išsirenka komisijos pirmininką.

Etikos komisijos pirmininkas turi balsavimo teisę tarybos bei mažosios tarybos posėdžiuose.

69. Etikos komisija sprendžia TLP struktūrų ar jos narių ginčus, teikia išvadas TLP struktūrų veiklos ar narystės klausimais TLP tarybai, konferencijai bei suvažiavimui. Etikos komisija taip pat teikia išvadas bei siūlymus dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas, svarbias valstybės valdžios ir valdymo bei TLP struktūrų pareigas, prireikus aiškina šio statuto taikymą.

Etikos komisija paskiria savo atstovus TLP skyriuose.

  Etikos komisijos narių rinkimo tvarką nustato suvažiavimo reglamentas.

 

 

 

REVIZIJOS KOMISIJA

70. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, renkami suvažiavime. Revizijos komisijos narių rinkimų tvarką nustato suvažiavimo reglamentas .

71. Revizijos komisija prižiūri TLP finansinę veiklą, teikia finansinę ataskaitą TLP suvažiavimui bei pastabas dėl TLP finansinių pažeidimų tarybai.

Revizijos komisija balsų dauguma išsirenka komisijos pirmininką.

 

NUOLATINĖS DARBO GRUPĖS

72. Nuolatinės darbo grupės kuriamos pagal svarbiausias valstybės ekonominio ir socialinio gyvenimo sritis. Kai TLP yra opozicija,  nuolatinės darbo grupės yra “šešėlinė vyriausybė”.

73. Nuolatinių darbo grupių vadovus skiria taryba  pirmininko teikimu. Nuolatinių darbo grupių vadovai atsako už darbo grupių veiklą ir aiškina visuomenei TLP poziciją atitinkamais klausimais. Nuolatinių darbo grupių įgaliojimus tvirtina TLP taryba.

Nuolatinės darbo grupės gali teikti TLP pirmininkui ir mažajai tarybai klubų ar rėmėjų siūlymus bei atstovauti jiems svarstant šiuos siūlymus TLP struktūrose.

Nuolatinių darbo grupių nariai yra deleguoti skyrių, klubų, asocijuotų organizacijų ir rėmėjų atstovai.

74. TLP pirmininko teikimu gali būti sudaromos laikinosios darbo grupės.

 

FRAKCIJOS

75. Ne mažiau kaip 1/5 TLP narių turi teisę steigti frakciją. Frakcijos registruojamos TLP taryboje.

Frakcija  yra partijos vidaus diskusijų ir nuomonių atstovavimo forma. Frakcija veikia teikdama siūlymus dėl partijos programos, politikos, strategijos, rinkimų programų, kandidatų į partijos struktūras.

Frakcija neatstovauja partijos ar jos struktūrinių vienetų.

Frakcija veikia vadovaudamasi savo reglamentu, kuris neturi prieštarauti šiam Statutui.

 

KLUBAI

76. Klubus gali steigti ne mažiau kaip 15 asmenų grupė, kurios narius vienija bendri pomėgiai ar interesai.

Klubai gali būti registruojami skyriaus taryboje, TLP taryboje.

77. Klubas gali priimti reglamentą, kuris neturi prieštarauti šiam Statutui.

 

RĖMĖJAI

78. Registruotos visuomeninės organizacijos, asociacijos ir fiziniai asmenys, remiantys TLP politiką ir padedantys juos įgyvendinti, gali būti TLP rėmėjais.

79. Rėmėjai gali dalyvauti TLP veikloje.

Rėmėjai teikia siūlymus, materialinę ir finansinę paramą, reiškia nuomonę visais TLP veiklos klausimais.

Rėmėjai gali būti registruojami TLP skyriuose arba  TLP Taryboje.

 

NUOSAVYBĖ

80. TLP nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės bei kiti objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas TLP uždaviniams įgyvendinti.

81. TLP lėšas sudaro:

1)     nario mokesčiai;

2)     pajamos, gautos iš leidybos ir kitokios veiklos;

3)     asmenų ir registruotų visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos bei turtas;

4)     kitos teisėtai gautos pajamos.

82. Lėšų naudojimo ir skirstymo tvarką nustato TLP taryba, vadovaudamasi suvažiavimo ar konferencijos priimtais nutarimais finansų klausimais.

 

BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS

83. TLP ir jos skyriai yra juridiniai asmenys. Jie turi savo antspaudą ir sąskaitą banke.

84. TLP ženklų formą tvirtina TLP taryba.

85. TLP veikla nutraukiama suvažiavimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 visų jo dalyvių balsų dauguma. Suvažiavimas sprendžia turto klausimus.

TLP statutas patvirtintas TLP steigiamajame suvažiavime, įvykusiame 1999 m. gruodžio 18 d.Vilniuje.

TLP pirmininkė                                                            Laima Andrikienė

Į viršų